Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Szukaj

Dowiedz się o IP MEN

Za realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój odpowiada szereg instytucji. Są one podzielone na dwie kategorie:

– Instytucja Zarządzająca

– Instytucje Pośredniczące

Instytucja Zarządzająca

Za zarządzanie Programem Wiedza Edukacja Rozwój odpowiada Instytucja Zarządzająca, znajdująca się w strukturach Ministerstwa Rozwoju (https://www.mr.gov.pl ). Odpowiada ona za sprawną i poprawną realizację programu – zarówno w ujęciu całościowym, jak i na poziomie poszczególnych projektów. Wydaje ponadto wytyczne, zalecenia i podręczniki dotyczące różnych aspektów związanych z realizacją programu oraz prowadzi działania informacyjne i promocyjne (link do strony www.funduszeeuropejskie.gov.pl i www.power.gov.pl ).

Zadania Instytucji Zarządzającej programem reguluje ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.).

Instytucja Zarządzająca Programem Wiedza Edukacja Rozwój

Ministerstwo Rozwoju

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Instytucje Pośredniczące

Instytucja Zarządzająca programem może przekazać wykonywanie części swoich zadań do Instytucji Pośredniczących. Mogą to być na przykład zadania związane z zarządzaniem i wdrażaniem części programu dotyczącej określonej tematyki, w której specjalizuje się dana instytucja, np. z zakresu edukacji. W Ministerstwie Edukacji Narodowej Departament Funduszy Strukturalnych realizuje zadania Instytucji Pośredniczącej dla Działań:

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty,

2.13 Przejrzysty i spójny Krajowy System Kwalifikacji,

2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie,

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

w ramach Osi Priorytetowej II Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)

Instytucja Pośrednicząca PO WER

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Funduszy Strukturalnych

Al. Jana Chrystiana Szucha 25

00-918 Warszawa

 

Punkt informacyjny IP MEN:

Mail: info POWER@men.gov.pl

Tel. 22 34 74 732 (w godz. 8.15 – 16.15)

Kompetencje Instytucji Pośredniczącej MEN:

Informacje nt. realizowanych przez Instytucję Pośredniczącą MEN projektów w ramach perspektywy finansowej 2014-2020:

Nazwa Beneficjenta: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Tytuł: Pomoc techniczna PO WER dla Instytucji Pośredniczącej MEN na rok 2016

Cel projektu: Zapewnienie efektywnego wsparcia

w zakresie wdrażania PO WER

przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

jako Instytucję Pośredniczącą dla Osi Priorytetowej II poprzez:

– zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego  (wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia, koszty instytucji itp.),

– zapewnienie właściwego procesu wyborów projektów, kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji

Wartość projektu ogółem: 2 388 700,00

Wysokość wkładu UE w projekt: 2 013 196,36 zł