Menu
Menu

Deklaracja dostępności serwisu

Deklaracja dostępności serwisu

Ministerstwo Edukacji Narodowej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej efs.men.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego efs.men.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 08.02.2024. r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 08.02.2024 r.

Oświadczenie sporządzono dnia 08.02.2024 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Lidia Bańkowska, adres poczty elektronicznej lidia.bankowska@men.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 34 74 732. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane teleadresowe siedziby Ministerstwa Edukacji Narodowej

tel. 22 34 74 100
fax. 22 34 74 261
e-mail: kancelaria@men.gov.pl
Al. Szucha 25
00-918 Warszawa

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacja o dostępności architektonicznej

Budynek znajduje się w dzielnicy Śródmieście, otoczony ulicą Litewską, Aleją Jana Chrystiana Szucha, Alejami Ujazdowskimi oraz Aleją Armii Ludowej (Trasą Łazienkowską). Do Ministerstwa można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej – metrem linią M1 (przystanek Politechnika), tramwajem (przystanek Plan Unii Lubelskiej) lub autobusem (przystanek Pl. Unii Lubelskiej 03, Litewska 02, Pl. Na Rozdrożu 01 i 03 oraz Pl. Na Rozdrożu 55 oraz 06).

Dla gości przeznaczone jest wejście główne od strony al. J.Ch. Szucha 25. Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim mogą wejść do budynku Ministerstwa wejściem głównym albo bramą nr I. Przy bramie przy wejściu głównym oraz przy bramie nr I znajdują się domofony, za pomocą których można skontaktować się z pracownikiem ochrony, który udzieli wszelkich informacji oraz pomocy w dostaniu się do budynku.

Przed wejściem głównym, na terenie dziedzińca znajduje się parking, na który można wjechać po opuszczeniu przez pracownika ochrony słupka blokującego i wskazaniu  przez niego miejsca do zaparkowania. Chęć skorzystania przez osobę niepełnosprawną z miejsca parkingowego na dziedzińcu głównym należy wcześniej zgłosić. Dodatkowo przed budynkiem Ministerstwa znajduje się jedno ogólnodostępne oznakowane kolorem niebieskim miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Drugie ogólnodostępne miejsce oznaczone tzw. kopertą znajduje się po drugiej stronie ulicy, przy al. J. Ch. Szucha 16.

Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do swobodnego przejazdu przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim. Są one dwuskrzydłowe, niesterowane automatycznie, pracownik ochrony otworzy je i zablokuje w celu swobodnego przejazdu wózkiem inwalidzkim. Na parterze budynku po prawej stronie znajduje się szatnia, a po lewej recepcja z obniżonym kontuarem, w której można uzyskać informacje o dostępnych usługach wsparcia Ministerstwa,  poruszaniu się po budynku oraz zaanonsować się na spotkanie lub wydarzenie. Recepcja jest wyposażona w mobilną pętlę indukcyjną umożliwiającą osobie niesłyszącej wyposażonej w aparat słuchowy odbiór dźwięku poprzez cewkę (T). W korytarzu wejściowym zainstalowane są bramki kontroli dostępu o szerokości pozwalającej na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim.

Pracownik ochrony asystuje osobie niepełnosprawnej w dotarciu do kondygnacji, na której znajdują się windy (wysoki parter). Przy użyciu schodołaza lub rampy podjazdowej pomaga wjechać osobie niepełnosprawnej ruchowo na schody prowadzące do jednej z dwóch wind przeznaczonych do przewozu osób.  Do poziomu parkingu zjeżdża winda towarowa – dzięki niej też jest możliwe dotarcie na wszystkie kondygnacje budynku. Dźwigi posiadają przyciski z numerami pięter oznaczonymi alfabetem Braille’a, nie posiadają zamontowanej dodatkowej sygnalizacji wizualno-głosowej. Nie zostały także wyposażone w przystosowane dla tych osób siedziska.

Wewnątrz budynku posadzki ciągów komunikacyjnych mają równą powierzchnię. Między posadzkami a ścianami jest kontrast kolorystyczny. Szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynku są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Na poziomie 0 budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psem asystentem osoby niepełnosprawnej ruchowo. W Ministerstwie obowiązuje zasada, że pracownicy odbierają z recepcji umówionych gości osobiście. Gość może także zostać zaprowadzony do odpowiedniego pokoju przez pracownika ochrony.

W budynku, poza windami,  nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Nie ma także oznaczeń kontrastowych lub informacji dostępnych w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Procedury ewakuacyjne uwzględniają pomoc osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu z urzędem:
SMS: +48 601 673 461
Fax: (22) 52 92 792
E-mail: pomoc@men.gov.pl

Zachęcamy do skorzystania z usługi Tłumacz Migam, która umożliwia połączenia wideo z tłumaczem języka migowego z poziomu przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnej oraz dowolnego urządzenia z kamerą, bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania. Dostęp do usługi finansuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Ministerstwo Cyfryzacji. Link do połączenia: Strona aplikacji Tłumacz Migam
Tłumacz po nawiązaniu połączenia wideo przez stronę internetową wykona połączenie telefoniczne w imieniu osoby niesłyszącej.

Usługa ta jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu 8:00 – 16:00.

W siedzibie Ministerstwa zapewniamy dostęp do usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN. Chęć skorzystania z takiej usługi należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym spotkaniem w urzędzie.

Ministerstwo udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek. Osoba uprawniona ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej (trzeciej) w kontaktach z urzędem.

Kontakt dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu z urzędem:

SMS: +48 601 673 461
Fax: 22 34 74 261
E-mail: pomoc@men.gov.pl
Skype: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zapewniamy również dostęp do usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z takiej usługi co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie.

Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek. Osoba uprawniona ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z ministerstwem.

INFORMACJA DODATKOWA

  1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
  2. Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów.
  3. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.
  4. Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – zawsze otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
  5. Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
  6. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
  7. Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.