Menu
Menu

Najnowsze informacje

obrazek dekoracyjny
17.07.2024

Zmiany w programie FERS – polskie szkoły będą gotowe na przyjęcie większej liczby uczniów z Ukrainy

16.07.2024 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę dot. projektu zmian w programie Fundusze…
gwiazda
06.06.2024

Przewodnik „Stosowanie Karty Praw Podstawowych w toku wdrażania projektów finansowanych z funduszy UE”

Celem Przewodnika jest wsparcie pracowników organów krajowych zajmujących się wdrażaniem programów i…
Na biurku stoi monitor, a na ekranie wyświetla się napis aplikuję
15.05.2024

Konkurs „Wybór szkoły podstawowej do pilotażu wdrażania Modułowych E-Podręczników”

Nasz Beneficjent – Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłosił konkurs „Wybór szkoły podstawowej do…
gwiazda
15.05.2024

Konferencja “O Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – nie tylko w kontekście rozwoju i technologii”

W imieniu naszego Beneficjenta – Instytutu Badań Edukacyjnych, zapraszamy Państwa 15 maja…
gwiazda
06.05.2024

Debata „Kompetencje nauczycieli w wielokulturowej szkole”

Nasz Beneficjent – Instytut Badań Edukacyjnych, zaprasza na debatę online: „Kompetencje nauczycieli…
obrazek dekoracyjny
25.04.2024

Przedłużony termin zgłoszeń do Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2024

XI edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich zbliża się wielkimi krokami! W tym…
gwiazda
19.04.2024

Cykl warsztatów pt.: „Badanie jakościowe dotyczące zasobów umiejętności oraz potrzeb nauczycieli zawodu w zakresie doskonalenia zawodowego”

Nasz Beneficjent – Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na cykl warsztatów pt.: „Badanie jakościowe…
obrazek dekoracyjny
17.04.2024

Dołącz do obchodów 20-lecia Polski w Unii Europejskiej!

Planujesz wydarzenie z tej okazji? Piknik, debatę, koncert, szkolenie, wystawę? Dodaj je…

Pomoc techniczna FERS dla Ministerstwa Edukacji Narodowej na lata 2024-2029

Cel projektu: Zapewnienie finansowania zadań Instytucji Pośredniczącej MEN umożliwiających prawidłową i skuteczną realizację Działań 01.04, 01.06, 01.08 w ramach Priorytetu I Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Wartość projektu ogółem: 69 838 194,62 zł

Wysokość wkładu UE w projekt: 57 630 478,20 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 – 31.12.2029

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Eksperci współpracujący z Instytucją Pośredniczącą FERS

 • Lista ekspertów oceniających w dziedzinie edukacji w ramach Komisji Oceny Projektów (KOP) – program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021 – 2027

Obowiązek przestrzegania zasad horyzontalnych

 • Zgodnie z postanowieniami Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 instytucje oraz beneficjenci realizujący działania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (dalej: FERS), zobowiązani są do przestrzegania zasad horyzontalnych

  Zgodnie z postanowieniami Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 instytucje oraz beneficjenci realizujący działania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (dalej: FERS), zobowiązani są do przestrzegania zasad horyzontalnych, w tym dwóch zasad równościowych, tj.:

  • zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
  • zasady równości kobiet i mężczyzn.

   

  Pozostałe zasady horyzontalne to:

  • zasada zrównoważonego rozwoju,
  • zasada „nie czyń poważnych szkód” (ang.: DNSH – Do Not Significant Harm).

   

  Ważny jest także obowiązek przestrzegania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (dalej: KPP). Jest to horyzontalny warunek podstawowy wdrażania funduszy, który wymaga zapewnienia zgodności programu z KPP.

  Dodatkowo należy również spełnić horyzontalny warunek podstawowy w zakresie wdrażania postanowień Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON).

  Instytucje zaangażowane w realizację programu FERS mają obowiązek przestrzegania zasad horyzontalnych  i warunków podstawowych na każdym etapie i w każdym procesie realizacji FERS, czyli podczas przygotowywania, wdrażania, monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji, informacji i promocji oraz kontroli programu. Obowiązek ten dotyczy również beneficjentów.

  Zgłoszenia podejrzenia niezgodności z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych

  Zgłoszenie podejrzeń o niezgodności projektów (operacji)/działań z KPON odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w dokumencie „Procedura służąca do włączania zapisów Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (KPON) do praktyki wdrażania programów”, stanowiącym załącznik nr 3 do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

  Natomiast zgłoszenie podejrzeń niezgodności projektów (operacji)/działań z KPP odbywa się zgodnie z procedurą ramową w zakresie zgłoszeń dotyczących naruszenia praw i wolności określonych w KPP opisaną w dokumencie „Samoocena spełnienia warunku, skuteczne stosowanie i wdrażanie Karty Praw Podstawowych w Polsce (PDF 589 KB)

  Informujemy o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności działań IP lub Beneficjenta z KPON lub KPP.

  Kto może wnieść zgłoszenie o podejrzeniu niezgodności z KPP/KPON

  • uczestnik projektu
  • ostateczny odbiorca projektu
  • wnioskodawca
  • beneficjent
  • partner

  w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, może zgłosić podejrzenie niezgodności z KPP/KPON.

  Wnosząc zgłoszenie należy wykazać się istnieniem interesu faktycznego (powinna istnieć podstawa faktyczna dla zgłaszającego do wniesienia zgłoszenia – np. konieczność zrealizowania swojego uprawnienia lub obowiązku). W przypadku zgłoszeń dot. podejrzenia niezgodności z KPON zgłoszenia mogą wnosić osoby z niepełnosprawnością lub ich przedstawiciele ustawowi.

  Jednocześnie każdy* – w tym również organizacje pozarządowe działające na rzecz dostępności lub równego traktowania – może zgłosić zauważone problemy, nieprawidłowości czy błędy w stosowaniu zapisów KPP/KPON.

  Jak złożyć zgłoszenie

  Zgłoszenie można składać za pomocą:

  • poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa,
  • skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwa Edukacji Narodowej.


  Termin rozpatrzenia zgłoszenia

  Zgłoszenia o podejrzeniu niezgodności projektu (operacji)/działań z KPP lub KPON będą  analizowane w terminie 2 miesięcy od ich wpływu do odpowiednich do ich weryfikacji instytucji. W uzasadnionych przypadkach, będzie istniała możliwość wydłużenia tego terminu, o czym podmiot/osoba składająca zgłoszenie zostanie poinformowany.

  Wymagania dotyczące zgłoszenia

  W zgłoszeniu należy zawrzeć niezbędne informacje, umożliwiające rozpatrzenie Państwa zgłoszenia, w tym:

  • imię i nazwisko zgłaszającego (lub nazwę podmiotu),
  • dane do kontaktu,
  • numer projektu (jeśli dotyczy),
  • wykazanie się istnieniem interesu faktycznego
  • opis sprawy wraz z ewentualnymi załącznikami dotyczącymi zgłoszenia.

   

  Materiały

  Podstawę do realizacji horyzontalnych zasad równościowych, KPP oraz KPON stanowią następujące dokumenty:

  •    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.
  ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej
  •    Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (KPP)
  •    Wytyczne dotyczące zapewnienia poszanowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej przy wdrażaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
  •    Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (KPON)
  •    Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027
  •    Samoocena spełnienia warunku Skuteczne stosowanie i wdrażanie Karty praw podstawowych w Polsce

Deklaracja i Polityka przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych