Menu
Menu

Deklaracja przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w Instytucji Pośredniczącej FERS

Wiadomości
Deklaracja przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w Instytucji Pośredniczącej FERS

Zachęcamy do zapoznania się z Deklaracją przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych Instytucji Pośredniczącej dla Działań 01.04, 01.06 i 01.08 w ramach Priorytetu I, Programu Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości w realizacji projektów lub skargi można zgłaszać anonimowo pod adresem: infoFERSedukacja@men.gov.pl

Instytucja Pośrednicząca dla Działań 01.04, 01.06 i 01.08 w ramach Priorytetu I, Programu Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, zwana dalej: IP FERS, zobowiązuje się przestrzegać norm prawnych, etycznych i moralnych na najwyższym poziomie, zasad rzetelności, obiektywizmu, transparentności i uczciwości. Pragnie być postrzegana jako instytucja przeciwna nadużyciom i korupcji w sposobie prowadzenia swojej działalności. Zobowiązanie to dotyczy wszystkich członków personelu IP FERS.

Celem działania jest propagowanie kultury zniechęcającej do nieuczciwych zachowań, ułatwienie zapobiegania nadużyciom finansowym, ich wykrywania i podejmowania właściwych działań w odpowiednim czasie na wypadek zaistnienia takich sytuacji.

W celu zwiększenia świadomości na temat nieprawidłowości (w tym nadużyć finansowych) zachęcamy do zapoznania się z następującymi opracowaniami:

 1. Wytyczne Komisji Europejskiej dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy pn. „Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych”
 2. Załącznik 1 Narzędzie oceny ryzyka nadużyć finansowych i instrukcja korzystania
 3. Załącznik 2 Zalecane kontrole ograniczające ryzyko
 4. Załącznik 3 Wzór do celów strategii zwalczania nadużyć finansowych
 5. Załącznik 4 Lista kontrolna dla instytucji audytowych
 6. Nota informacyjna COCOF dotycząca przesłanek nadużyć finansowych dla EFRR, EFS i FS
 7. Przewodnik OLAF skierowany do pracowników instytucji pn. „Wykrywanie przerobionych dokumentów w dziedzinie działań strukturalnych”
 8. Przewodnik OLAF skierowany do pracowników instytucji pn. „Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych”
 9. Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej – prawo, praktyka, postawy urzędników
 10. Broszura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pn. „Zmowy przetargowe”
 11. Podręcznik dla urzędników zajmujących się zamówieniami publicznymi pn. „Świadomi nadużyć finansowych i korupcji”
 12. Poradnik pn. „Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie”
 13. Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych
 14. Wskazówki antykorupcyjne dla urzędników
 15. Wskazówki antykorupcyjne dla przedsiębiorców
 16. Wytyczne dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych)
 17. Wytyczne KE dotyczące krajowych strategii zwalczania nadużyć finansowych
 18. Zbiór anonimowych spraw OLAF działania strukturalne

Przydatne linki:

Załączniki: