Menu
Menu

Informacja o podpisaniu Porozumienia w sprawie realizacji programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2012-2027 (FERS)

9 stycznia 2023 r. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wraz z ośmioma innymi przedstawicielami Instytucji pośredniczących podpisał z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorzem Pudą Porozumienie w sprawie realizacji programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2012-2027.

Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) jest kontynuacją Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), która umożliwi dalszy rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Jest instrumentem realizacji celu 4 „Europa o silniejszym wymiarze społecznym”.

Program FERS jest odpowiedzią na wyzwania rynku pracy, edukacji, zdrowia, opieki nad dziećmi i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Poprzez FERS będą realizowane i dofinansowane przedsięwzięcia na rzecz m.in. poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia.

W ramach zadań powierzonych Porozumieniem Instytucja Pośrednicząca MEiN będzie odpowiadała m.in. za wybór projektów do dofinansowania, nadzór nad projektami oraz ich rozliczanie, monitorowanie i kontrolę.

FERS – cele szczegółowe:

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego przyspieszają zmiany w obszarze polityki społecznej – podnoszą jakość edukacji i rozwój kompetencji. Środki zaplanowane na ich realizację to ok. 347 mln. euro.

Program w Priorytecie I „Umiejętności” zakłada wsparcie działań z zakresu edukacji, w ramach trzech celów szczegółowych. Należą do nich:

  • W ramach celu szczegółowego e – Działanie 01.04 Rozwój systemu edukacji.

Kwota przeznaczona na jego realizację to ok. 932,8 mln. zł.
W ramach tego działania finansowane będą m.in.: kształcenie i doskonalenie kadr systemu oświaty, rozwój narzędzi i metodyki kształcenia ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji kluczowych i kwalifikacji dostosowany do wymagań rynku pracy, badanie rozwiązań i praktyk w systemie oświaty dot. kształcenia dzieci przybywających z zagranicy, doskonalenie systemu kształcenia zawodowego i zwiększenie jego dostosowania do potrzeb rynku pracy, system doradztwa zawodowego i promocja kształcenia zawodowego, rozwój innowacji i wsparcie ucznia zdolnego w kształceniu zawodowym oraz cyfryzacja w edukacji.

  • W ramach celu szczegółowego f  – Działanie 01.06 Edukacja włączająca.

Kwota przeznaczona na jego realizację to ok. 421,8 mln zł.
W ramach tego działania finansowane będą m.in.: wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia poprzez zintegrowane i kompleksowe wsparcie dla poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, rozwój systemu edukacji włączającej dla wszystkich osób uczących się, wsparcie społecznej, więziotwórczej i włączającej funkcji szkoły, budowę skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą.

  • W ramach celu szczegółowego g – Działanie 01.08 Rozwój systemu edukacji i uczenia się dorosłych.

Kwota przeznaczona na jego realizację to ok. 189  mln zł.
W ramach tego działania finansowane będą m.in.: wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych poprzez rozwój Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (m.in. rozbudowa zasobów służących monitorowaniu i rozwojowi ZRK, instytucjonalna wymiana danych gromadzonych w ZRK i integracja danych z innymi rejestrami), koordynację działań na rzecz rozwijania umiejętności zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie oraz wsparcie pozaformalnego uczenia się dorosłych.

Program_FERS