Menu
Menu

Publikacja pt. „Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik beneficjenta i wnioskodawcy programów polityki spójności 2021-2027

Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa zamieściła publikację pt. „Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik beneficjenta i wnioskodawcy programów polityki spójności 2021- 2027”

Materiał dostosowany jest do aktualnych Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 oraz wymogów Bazy Konkurencyjności (BK2021), z przeznaczeniem do korzystania przez wszystkich beneficjentów – w tym realizujących zamówienia ze środków EFS Plus, dotyczących praktycznego stosowania zasady konkurencyjności.

Zachęcamy do lektury i stosowania.

Kolejne projekty FERS zatwierdzone do realizacji

12 września 2023 r. Komitet Monitorujący Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027 pozytywnie zaopiniował opracowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki fiszki dwóch projektów wybieranych w sposób niekonkurencyjny w ramach Rocznego Planu Działania na 2023 rok dla 1. Priorytetu programu FERS.

26 września 2023 r. fiszki zostały podpisane przez Panią Marzenę Machałek – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Lista zatwierdzonych fiszek:

  1. Przygotowanie i realizacja międzynarodowych badań edukacyjnych w obszarze kompetencji kluczowych – projekt Instytutu Badań Edukacyjnych
  2. Opracowanie rozwiązań zapewniających dostęp do wysokiej jakości zindywidualizowanego i spersonalizowanego doradztwa metodycznego – projekt Ośrodka Rozwoju Edukacji

Spotkanie „MOC W REGIONACH – Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 w edukacji i uczeniu się przez całe życie”

21-22 września 2023 r. odbyło się spotkanie pt. MOC W REGIONACH – Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 w edukacji i uczeniu się przez całe życie”, zorganizowane wspólnie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie grupy roboczej ds. edukacji i uczenia się przez całe życie, w ramach działań wspieranych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Na spotkaniu omówiono i podsumowano dokonania w obszarze edukacji, osiągnięte dzięki realizacji projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przedstawiono również działania Ministerstwa Edukacji i Nauki planowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Zostały także zaprezentowane efekty projektów edukacyjnych oraz plany Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dot. projektów innowacyjnych w zakresie edukacji.

Jednocześnie w trakcie wydarzenia zostały omówione kwestie problemowe zgłaszane przez regiony w zakresie Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027 w obszarze edukacji oraz kwestie finansowania zatrudniania nauczycieli i nauczycielek w projektach EFS+.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Instytucji Zarządzających programami regionalnymi, instytucji podległych i nadzorowanych przez MEiN, przedstawiciele komórek ds. edukacji w urzędach marszałkowskich oraz Instytucji Pośredniczących programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Załącznik:

AGENDA-spotkanie-z-regionami-21-22.09.2023

przyciemniona sala, prezentacja wyświetlana z rzutnika i osoba ją omawiająca
przyciemniona sala i prezentacja wyświetlana z rzutnika, w dole kadru ludzie siedzący przy stołach i słuchający osoby omawiającej prezentację
prezydium spotkania: przy stole siedzą 3 osoby prowadzące spotkanie
przerwa podczas spotkania, uczestnicy rozmawiający i spacerujący po korytarzu