Menu
Menu

Wyróżnienie dla IBE na Gali Nauki Polskiej

Z okazji Dnia Nauki Polskiej, przypadającego na 19 lutego, w auli Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczysta gala, podczas której minister nauki Dariusz Wieczorek wręczył nagrody najbardziej wyróżniającym się przedstawicielom środowiska naukowego i akademickiego. Laureaci zostali uhonorowani za zasługi w pięciu kategoriach: za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku. 

W kategorii za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej nagrodę zespołową otrzymał projekt IBE i Uniwersytetu SWPS – „Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży„.

Celem projektu było opracowanie, wdrożenie i upowszechnienie zestawu narzędzi –
w postaci testów komputerowych i papierowych – do diagnozy funkcjonowania poznawczego dzieci i młodzieży, w wieku od 3 miesięcy do 25 lat (diagnoza 270 stopni).

Opracowane testy oraz materiały postdiagnostyczne trafiły do wszystkich poradni psychologiczno-pedagogicznych w Polsce.

Projekt kierowany był przez prof. dr hab. Grażynę Krasowicz-Kupis i prof. dr hab. Grzegorza Sędka. Nagrodzeni pracownicy realizujący projekt po stronie IBE to: dr Katarzyna Wiejak, dr Beata Papuda-Dolińska, dr Anna Błaszczak, dr Tomasz Knopik, dr hab. Magdalena Smoczyńska, dr Magdalena Luniewska-Etenkowska, dr Magdalena Kochanska, dr Dorota Campfield. Ze strony SWPS dr Magdalena Kaczmarek, dr Piotr Rycielski, dr hab. Sylwia Bedyńska, dr hab. Izabela Krejtz, dr Radosław Kaczan, dr Anna Orylska, dr Klara Rydzewska.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Łączna kwota dofinansowania wyniosła 19 352 881,19 zł (kwota dofinansowania z UE wynosi 16 310 608,27 zł, kwota dofinansowania z Budżetu Państwa wynosi 3 042 272,92 zł).

Konferencja “Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wspólna praca, najlepsze rozwiązania”

W imieniu Instytutu Badań Edukacyjnych serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji otwierającej projekt niekonkurencyjny pn.: “Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży”.

Termin wydarzenia: 28 lutego 2024 r. w godz. 10:30 – 16:30

Miejsce wydarzenia: ADN Centrum Konferencyjne przy ul. Grzybowskiej 56 w Warszawie

Chcąc podkreślić jeden z priorytetów projektu, jakim jest wspieranie dobrostanu dzieci i młodzieży, konferencja będzie realizowana pod tytułem “Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wspólna praca, najlepsze rozwiązania”.

Formularz zgłoszeniowy oraz link do konferencji znajdują się TUTAJ

Materiały informacyjne, mapa oraz sposób dojazdu na miejsce wydarzenia zostaną przekazane drogą elektroniczną na adres e-mail osób, które potwierdzą udział w konferencji.
Osobą do kontaktu w sprawie konferencji jest liderka projektu, Pani Katarzyna Mykowska, e-mail: k.mykowska@ibe.edu.pl, tel. +48 22 24 17 100.

Projekt pn.: “Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu pn. „Szkolenia z zakresu AI dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych”

Instytucja Ogłaszająca Nabór w MEN zaprasza na spotkanie informacyjne on-line dotyczące konkursu pn. Szkolenia z zakresu AI dla nauczycieli szkół podstawowych i  ponadpodstawowych  finansowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (nr naboru: FERS.01.04-IP.05-001/24)które odbędzie się 
22 lutego  2024 r. o godzinie 10.30 w aplikacji Microsoft Teams.

Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać na adres mailowy: konkurs.szkolenia.ai@men.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 19 lutego 2024 r. Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko uczestnika, nazwę podmiotu i adres mailowy. Dane do logowania zostaną przesłane bezpośrednio na wskazane adresy mailowe.

Deklaracja przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w Instytucji Pośredniczącej FERS

Zachęcamy do zapoznania się z Deklaracją przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych Instytucji Pośredniczącej dla Działań 01.04, 01.06 i 01.08 w ramach Priorytetu I, Programu Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości w realizacji projektów lub skargi można zgłaszać anonimowo pod adresem: infoFERSedukacja@men.gov.pl

Instytucja Pośrednicząca dla Działań 01.04, 01.06 i 01.08 w ramach Priorytetu I, Programu Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, zwana dalej: IP FERS, zobowiązuje się przestrzegać norm prawnych, etycznych i moralnych na najwyższym poziomie, zasad rzetelności, obiektywizmu, transparentności i uczciwości. Pragnie być postrzegana jako instytucja przeciwna nadużyciom i korupcji w sposobie prowadzenia swojej działalności. Zobowiązanie to dotyczy wszystkich członków personelu IP FERS.

Celem działania jest propagowanie kultury zniechęcającej do nieuczciwych zachowań, ułatwienie zapobiegania nadużyciom finansowym, ich wykrywania i podejmowania właściwych działań w odpowiednim czasie na wypadek zaistnienia takich sytuacji.

W celu zwiększenia świadomości na temat nieprawidłowości (w tym nadużyć finansowych) zachęcamy do zapoznania się z następującymi opracowaniami:

 1. Wytyczne Komisji Europejskiej dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy pn. „Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych”
 2. Załącznik 1 Narzędzie oceny ryzyka nadużyć finansowych i instrukcja korzystania
 3. Załącznik 2 Zalecane kontrole ograniczające ryzyko
 4. Załącznik 3 Wzór do celów strategii zwalczania nadużyć finansowych
 5. Załącznik 4 Lista kontrolna dla instytucji audytowych
 6. Nota informacyjna COCOF dotycząca przesłanek nadużyć finansowych dla EFRR, EFS i FS
 7. Przewodnik OLAF skierowany do pracowników instytucji pn. „Wykrywanie przerobionych dokumentów w dziedzinie działań strukturalnych”
 8. Przewodnik OLAF skierowany do pracowników instytucji pn. „Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych”
 9. Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej – prawo, praktyka, postawy urzędników
 10. Broszura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pn. „Zmowy przetargowe”
 11. Podręcznik dla urzędników zajmujących się zamówieniami publicznymi pn. „Świadomi nadużyć finansowych i korupcji”
 12. Poradnik pn. „Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie”
 13. Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych
 14. Wskazówki antykorupcyjne dla urzędników
 15. Wskazówki antykorupcyjne dla przedsiębiorców
 16. Wytyczne dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych)
 17. Wytyczne KE dotyczące krajowych strategii zwalczania nadużyć finansowych
 18. Zbiór anonimowych spraw OLAF działania strukturalne

Przydatne linki:

Załączniki:

E-szkoła – rozwój narzędzi wspierających cyfryzację procesów rekrutacyjnych uczniów, generowanie dokumentów z podpisem cyfrowym oraz rozwiązania systemowe umożliwiające przenoszenie danych o uczniu lub uczennicy pomiędzy jednostkami oświatowymi

Uchwałą Komitetu Monitorującego nr 30 z dnia 6 czerwca 2023 r. został zatwierdzony do realizacji przez MEN projekt dla 1. Priorytetu programu FERS pt. E-szkoła – rozwój narzędzi wspierających cyfryzację procesów rekrutacyjnych uczniów, generowanie dokumentów z podpisem cyfrowym oraz rozwiązania systemowe umożliwiające przenoszenie danych o uczniu lub uczennicy pomiędzy jednostkami oświatowymi

Wersja fiszki nr 2 (aktualna):

Opracowanie rozwiązań informatycznych wspierających cyfryzację organizacji egzaminów zewnętrznych

Uchwałą Komitetu Monitorującego nr nr 20 z 16 maja 2023 r. został zatwierdzony do realizacji przez MEN projekt dla 1. Priorytetu programu FERS pt. Opracowanie rozwiązań informatycznych wspierających cyfryzację organizacji egzaminów zewnętrznych

Rozwijanie egzaminów zawodowych w zakresie weryfikacji kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji cyfrowych

Uchwałą Komitetu Monitorującego nr nr 16 z 15 marca 2023 r. został zatwierdzony do realizacji przez MEN projekt dla 1. Priorytetu programu FERS pt. Rozwijanie egzaminów zawodowych w zakresie weryfikacji kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji cyfrowych

Wersja fiszki nr 2 (aktualna):

Przygotowanie systemu informatycznego wspierającego poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

Uchwałą Komitetu Monitorującego nr 20 z 16 maja 2023 r. został zatwierdzony do realizacji przez MEN projekt dla 1. Priorytetu programu FERS pt. Przygotowanie systemu informatycznego wspierającego poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

Promocja kształcenia zawodowego poprzez krajowe i międzynarodowe konkursy umiejętności (EuroSkills i WorldSkills)

Uchwałą Komitetu Monitorującego nr 20 z 16 maja 2023 r. został zatwierdzony do realizacji przez MEN projekt dla 1. Priorytetu programu FERS pt. Promocja kształcenia zawodowego poprzez krajowe i międzynarodowe konkursy umiejętności (EuroSkills i WorldSkills)