Menu
Menu

Zmiany w programie FERS – polskie szkoły będą gotowe na przyjęcie większej liczby uczniów z Ukrainy

16.07.2024 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę dot. projektu zmian w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), przedłożoną przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. Projekt zmian, opracowany wspólnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, zakłada sfinansowanie wsparcia z funduszy unijnych dla szkół i nauczycieli, aby lepiej przygotować się do przyjęcia zwiększonej liczby dzieci z Ukrainy. Na ten cel zostanie przeznaczonych 500 mln zł.

Proponowane przez Radę Ministrów zmiany muszą być także zatwierdzone przez Komisję Europejską. Przyjęcie ww. uchwały umożliwia rozpoczęcie negocjacji z KE. Liczymy, że zmieniony program zostanie przyjęty jesienią.

Równolegle do prac nad zmianą w programie FERS, trwają prace nad programem rządowym zakładającym nowelizację ustawy uzależniającej wypłatę świadczenia wychowawczego 800 plus od uczęszczania przez dziecko z Ukrainy do polskiej szkoły. Szacujemy, że dzięki temu liczba uczniów z Ukrainy w polskich szkołach może wzrosnąć nawet do 60 tysięcy.
Zakładamy, że 500 mln zł dofinansowania ze środków unijnych w ramach programu FERS pozwoli objąć wsparciem co najmniej 29 tys. dzieci, które rozpoczną naukę w polskich szkołach. Zakres i warunki działań określi program opracowany i wdrażany przez MEN.

Według wstępnych założeń program zakłada trzy obszary wsparcia:

 • zatrudnienie w szkołach asystentów międzykulturowych, którzy będą diagnozować problemy w adaptacji uczniów i pomagać w ich rozwiązaniu,
 • szkolenia i materiały metodyczne dla nauczycieli dotyczące pracy z uczniami z doświadczeniem migracyjnym lub uchodźczym,
 • profilaktyka zaburzeń zdrowia psychicznego oraz wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym lub uchodźczym.

Przewodnik „Stosowanie Karty Praw Podstawowych w toku wdrażania projektów finansowanych z funduszy UE”

Celem Przewodnika jest wsparcie pracowników organów krajowych zajmujących się wdrażaniem programów i projektów finansowanych ze środków unijnych przy stosowaniu Karty Praw Podstawowych oraz przy dokonywaniu oceny przestrzegania KPP przez inne podmioty.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Przewodnika: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/przewodnik-stosowanie-karty-praw-podstawowych-w-toku-wdrazania-projektow-finansowanych-z

Zdjęcie okładki podręcznika z tytułem publikacji

Przewodnik powstał w ramach projektu pt. „Wsparcie Krajowych Instytucji na rzecz Praw Człowieka w Monitorowaniu Praw Podstawowych i Związanych z tymi Prawami Aspektów Praworządności”, zrealizowanego przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z Agencją Praw Podstawowych UE.

Na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zamieszczone zostały wszystkie informacje dotyczące działań Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz wzmacniania ochrony praw podstawowych przy wdrażaniu funduszy UE w Polsce, w tym zaprezentowane zostały ustalenia badawcze powzięte w trakcie realizacji projektu oraz praktyczne wskazówki dla instytucji wdrażających (przewodnik oraz lista kontrolna dotyczące zgodności działań organów krajowych z Kartą Praw Podstawowych UE w toku wydatkowania funduszy UE).

Zapraszamy także do zapoznania się z pozostałymi materiałami informującymi o działaniach podjętych w ramach projektu: https://bip.brpo.gov.pl/pl/kategoria-tematyczna/projekty-w-biurze-rpo

Konkurs „Wybór szkoły podstawowej do pilotażu wdrażania Modułowych E-Podręczników”

Nasz Beneficjent – Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłosił konkurs „Wybór szkoły podstawowej do pilotażu wdrażania Modułowych E-Podręczników”. Konkurs jest skierowany do szkół podstawowych, które zostaną wybrane do pilotażu wdrażania modułowych e-podręczników. W ramach pilotażu nauczyciele otrzymają kompleksowe wsparcie merytoryczne i możliwość pracy z nowoczesnymi narzędziami dydaktycznymi.

Ideą konkursu jest przetestowanie w 12 szkołach podstawowych nowatorskiego rozwiązania dydaktycznego w postaci modułowych e-podręczników.

Celem pilotażu jest wypracowanie mechanizmów pomagających nauczycielom i nauczycielkom przystosować się do pracy z wykorzystaniem modułowych e-podręczników pozwalających na zwiększenie roli samokształcenia w procesie uczenia się uczniów.

Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać do 10 czerwca 2024 r. 

Udział w pilotażu jest bezpłatny i zapewnia wsparcie merytoryczne i dydaktyczne. Nauczyciele wezmą udział w kompleksowym szkoleniu wprowadzającym w zagadnienia korzystania z modułowych e-podręczników i Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej oraz w warsztatach rozwijających umiejętność pracy z modułowym e-podręcznikiem. Otrzymają też stałe indywidualne wsparcie mentora, który jest ekspertem merytorycznym z danego przedmiotu oraz wsparcie z wykorzystania ZPE w zakresie tworzenia i modyfikacji modułowych e-podręczników.

Więcej informacji o konkursie na stronie ORE pod linkiem:  https://www.ore.edu.pl/2024/05/ogloszenie-konkursu-wybor-szkoly-podstawowej-do-pilotazu-wdrazania-modulowych-e-podrecznikow/

Konkurs realizowany jest w ramach projektu niekonkurencyjnego „Pilotażowe wdrożenie modułowych e-podręczników oraz opracowanie założeń do zaawansowanych technologicznie e-materiałów wspierających nowoczesne metody nauczania i uczenia się”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Konferencja “O Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – nie tylko w kontekście rozwoju i technologii”

W imieniu naszego Beneficjenta – Instytutu Badań Edukacyjnych, zapraszamy Państwa 15 maja 2024 r. na konferencję, której celem jest popularyzacja rozwiązań istniejących w ZSK, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru działań Ministerstwa Rozwoju i Technologii: gospodarka i budownictwo. Konferencja organizowana jest w ramach obchodów dwudziestolecia Polski w Unii Europejskiej. Organizatorzy: Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Instytut Badań Edukacyjnych.

Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką, zwłaszcza:

 • przedstawicieli oświaty, szkół wyższych, instytucji szkoleniowych;
 • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego;
 • pracodawców;
 • pracowników działów HR, instytucji otoczenia biznesu;
 • członków Sektorowych Rad ds. Kompetencji;
 • przedstawicieli instytucji i organizacji związanych z rynkiem pracy, publicznych służb zatrudnienia oraz podmiotów kształtujących i realizujących polityki publiczne w zakresie edukacji;
 • przedstawicieli Branżowych Centrów Umiejętności, działających w obszarze budownictwa i gospodarki.

Konferencja odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie, w „Sali pod Kopułą”. Uczestnictwo w wydarzeniu możliwe będzie zarówno w formie stacjonarnej jak i online (przewiduje się transmisję na żywo i tłumaczenie migowe).

Podczas konferencji w panelach dyskusyjnych rozmawiać będziemy m.in. o:

 • wyzwaniach i perspektywach ZSK
 • wzajemnym oddziaływaniu edukacji na walidację
 • kwestii jakości walidacji i wiarygodności certyfikatów

Postaramy się odpowiedzieć na pytania:

 • jak “nie zepsuć” walidacji?
 • jakie znaczenie mają certyfikaty kwalifikacji wolnorynkowych dla pracodawców i dla branż?
 • jakie widzimy wyzwania, a jakie korzyści?

Zaprezentujemy:

 • założenia oraz możliwości wykorzystania Sektorowych Ram Kwalifikacji przez poszczególne sektory
 • efekty oraz wnioski z pilotażu praktycznego wykorzystania Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Budownictwie

Przedstawiona zostanie kluczowa rola Ministerstwa Rozwoju i Technologii w rozwoju i funkcjonowaniu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zaplanowano również 2 panele dyskusyjne: “Wyzwania i perspektywy rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji”, “Przyszłość walidacji w optyce IC, instytucji edukacyjnych oraz pracodawców” oraz prezentację wyników prac nad Sektorową Ramą Kwalifikacji: “Sektorowa Rama Kwalifikacji jako narzędzie ZSK na przykładzie sektora budownictwa”.

Szczegółowy program, prelegenci oraz linki do rejestracji znajdują się pod linkiem: https://kwalifikacje.edu.pl/o-zintegrowanym-systemie-kwalifikacji-nie-tylko-w-kontekscie-rozwoju-i-technologii/

Debata „Kompetencje nauczycieli w wielokulturowej szkole”

Nasz Beneficjent – Instytut Badań Edukacyjnych, zaprasza na debatę online: „Kompetencje nauczycieli w wielokulturowej szkole”.

Wydarzenie jest organizowane w ramach 20–lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

W imieniu IBE zapraszamy online 10 maja 2024 r., godz. 13:00-13:45 

W trakcie debaty poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • wyzwania, z którymi na co dzień mierzą się nauczyciele i dyrektorzy szkół w pracy w wielokulturowych środowiskach, 
 • możliwe rozwiązania i dobre praktyki pracy w wielokulturowych środowiskach.

W dyskusji udział wezmą badacze z projektu „Tożsamość narodowa w procesie edukacji szkolnej”, który jest realizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych oraz zaproszeni goście. Więcej informacji o projekcie.

Link do formularza rejestracyjnego na webinar: https://forms.gle/bffym8DA9ouwiVE66

Zgłoszenia do 9 maja 2024, do końca dnia. Osoby zgłoszone otrzymają link do wydarzenia.

Udział w debacie jest bezpłatny.

Przedłużony termin zgłoszeń do Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2024

XI edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich zbliża się wielkimi krokami! W tym roku jest to wydarzenie wyjątkowe, bo organizowane w ramach obchodów 20-lecia Polski w Unii Europejskiej. Świętować będziemy cały rok, a w ramach DOFE 10 i 11 maja!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zdecydowaliśmy się wydłużyć termin zgłoszeń
do Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

Nowy termin to 1 maja br. Nie czekaj, zgłoś się już dziś!

Przedłużamy termin zgłoszeń do Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2024

  Cykl warsztatów pt.: „Badanie jakościowe dotyczące zasobów umiejętności oraz potrzeb nauczycieli zawodu w zakresie doskonalenia zawodowego”

  Nasz Beneficjent – Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na cykl warsztatów pt.: „Badanie jakościowe dotyczące zasobów umiejętności oraz potrzeb nauczycieli zawodu w zakresie doskonalenia zawodowego”

  Warsztaty stanowią kolejny etap finansowanego ze środków unijnych projektu pt. “Przygotowanie rozwiązań wspierających proces kształcenia przyszłych i doskonalenia obecnych nauczycieli zawodu

  Głównymi celami warsztatów jest porównanie profilu umiejętności nauczycieli wynikającego z zapisów Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 z profilem umiejętności nauczycieli zawodu oraz identyfikacja potrzeb i barier w korzystaniu z oferty do  doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu.

  Więcej informacji o wydarzeniu znajdziesz TUTAJ

  Dołącz do obchodów 20-lecia Polski w Unii Europejskiej!

  Planujesz wydarzenie z tej okazji? Piknik, debatę, koncert, szkolenie, wystawę? Dodaj je na mapie wydarzeń i świętuj razem z nami.

  Już 20 lat jesteśmy w Unii Europejskiej. Zrealizowaliśmy razem wiele marzeń i planów. Naprawdę wiele się zmieniło.

  20 lat w UE

  Z okazji tej rocznicy w całej Polsce i poza granicami przez cały rok odbędzie się wiele atrakcji. Spotkania, festyny, wystawy, konkursy, zawody sportowe, warsztaty, przedstawienia szkolne, konferencje, majówki europejskie i dni otwarte w projektach, które powstały dzięki naszej obecności w UE.

  Stwórzmy wspólną mapę atrakcji

  Mapa atrakcji znajdzie się na stronie www.20lat.eu, obejmie wydarzenia w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich obywające się 10-11 maja, a także wszystkie pozostałe wydarzenia związane z obchodami 20-lecia członkostwa Polski w UE.

  Kto może zorganizować i zgłosić wydarzenie?

  Zapraszamy wszystkich, którzy chcą włączyć się w obchody: instytucje, władze samorządowe, firmy, uczniów, studentów, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, koła zainteresowań, organizacje pozarządowe, beneficjentów środków unijnych, obywatelki i obywateli.

  Co zyskujesz?

  Dołączając do obchodów 20-lecia Polski w Unii Europejskiej zyskujesz:

  • promocję Twojego wydarzenia na stronie www.20lat.eu, która będzie miała duże zasięgi w sieci,
  • możliwość znalezienia Twojego wydarzenia w specjalnej wyszukiwarce na stronie,
  • obecność wydarzeń w mediach, a dla wybranych, najciekawszych atrakcji planujemy profesjonalną promocję w telewizji, internecie i w radiu.

  Jak zgłosić wydarzenie?

  Wypełnij jeden z formularzy zamieszczonych na tej stronie w zakładce „Zgłoś wydarzenie”:

  Wydarzenia będą zamieszczane na mapie po weryfikacji. Atrakcje z każdego zakątka Polski będzie można łatwo znaleźć dzięki wyszukiwarce.

  Za nami 20 lat, przed nami wiele więcej.

  Decyzja o dofinansowaniu projektu  „Opracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji zawodowych”

  29 marca 2024 r. Instytucja Pośrednicząca w MEN w trybie naboru niekonkurencyjnego wydała decyzję o dofinansowanie projektu nr FERS.01.04-IP.05-0001/24 pn. „Opracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji zawodowych”.

  Projekt o wartości 12 mln zł będzie realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

  Celem projektu jest opracowanie koncepcji (standardów) e-materiałów do kształcenia zawodowego, następnie ocena e-materiałów wypracowanych w ramach projektów wybieranych w konkursie oraz ich odbiór. Realizacja projektu ma zapewnić materiały wysokiej jakości, odpowiadające na potrzeby rynku pracy, a także atrakcyjne dla odbiorców.

  E-materiały opracowane zgodnie z wypracowanymi w projekcie standardami przyczynią się do zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu zawodowym, w tym w nauczaniu uczniów i uczennic z niepełnosprawnościami, rozwijania kompetencji cyfrowych, indywidualizacji procesu dydaktycznego oraz wdrażania pracy zespołowej.